Bezpečnostné zóny v kúpelni.

Bezpečnostné zóny v kúpelni.
2 September, 2020

V kúpeľni je zvýšená vlhkosť, preto pri výbere svietidiel , zásuviek , vypínačov ako aj spotrebičov sa riadíme určitými pravidlami.

 


Podľa stupňa nebezpečnosti, sú rizikové priestory rozdelené do zón pre kúpeľne a sprchové kúty:


  


Zóna 0 


Zahŕňa vnútorné priestory kúpeľnovej vane či sprchovej vaničky - príkladom je podvodné osvetlenie. Povolené je používať prostriedky s nízkym ochranným napätím a to maximálne 12 voltov, ktoré sú povolené pre inštalácia do vnútornej časte vane. Tie musia byť zaradené do skupiny druhu ochrany aspoň IP X7.


 


Zóna 1 


Zahŕňa steny aj strop nad vaňou a sprchovým kútom do výšky upevnenia sprchovej hlavice alebo minimálne do výšky 225 cm od podlahy. Svietidlá musia spĺňať stupeň krytia minimálne IPX5 (ochrana proti tryskajúcej vode). je tu povolené inštalovať niektoré elektrické zariadenia ( ohrievače vody, vírivé vane, svietidlá a iné).


 


Zóna 2 


Zahŕňa steny aj strop okolo zóny 1 až do výšky 3 m od podlahy a 60 cm v horizontálnej osi.


Svietidlá musia spĺňať stupeň ochrany krytím IPX4, vrátane svietidiel umiestnených nad umývadlom. Môžu tu byť inštalované svietidlá, ventilátory, ohrievače vody, sprchové čerpadlá a zariadenia pre vírivé vane. 


 


Zóna 3 


V tejto zóne možno inštalovať silové zásuvky na napätí 230 V s ochranou samočinným odpojením od zdroja, s využitím prúdového chrániča s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Môžeme inštalovať bežné svietidlá so stupňom ochrany IP20.


 


Your Comments
Virginia Kahn
18.01.2023
Your Site Has Been Hacked PLEASE FORWARD THIS EMAIL TO SOMEONE IN YOUR COMPANY WHO IS ALLOWED TO MAKE IMPORTANT DECISIONS! We have hacked your website https://www.inkom.sk and extracted your databases. How did this happen? Our team has found a vulnerability within your site that we were able to exploit. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the information to an offshore server. What does this mean? We will systematically go through a series of steps of totally damaging your reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails found they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and your https://www.inkom.sk was at fault thusly damaging your reputation and having angry customers/associates with whatever angry customers/associates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off of blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets. How do I stop this? We are willing to refrain from destroying your site’s reputation for a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (0.14 BTC). The amount(approximately): $3000 (0.14 BTC) The Address Part 1: bc1qc7ujzextq352sygfk The Address Part 2: qcs4tsg7e88m0ktmc9jng So, you have to manually copy + paste Part1 and Part2 in one string made of 42 characters with no space between the parts that start with "b" and end with "g" is the actually address where you should send the money to. Once you have paid we will automatically get informed that it was your payment. Please note that you have to make payment within 72 hours after receiving this message or the database leak, e-mails dispatched, and de-index of your site WILL start! How do I get Bitcoins? You can easily buy bitcoins via several websites or even offline from a Bitcoin-ATM. What if I don’t pay? If you decide not to pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s no counter measure to this, you will only end up wasting more money trying to find a solution. We will completely destroy your reputation amongst google and your customers. This is not a hoax, do not reply to this email, don’t try to reason or negotiate, we will not read any replies. Once you have paid we will stop what we were doing and you will never hear from us again! Please note that Bitcoin is anonymous and no one will find out that you have complied.
Adolfo Kraegen
17.10.2022
PLEASE F0RWARD THiS EMAiL T0 S0MEoNE iN YoUR C0MPANY WH0 iS ALLoWED T0 MAKE IMPORTANT DECiSioNS! We have hacked y0ur website https://www.inkom.sk and extracted y0ur databases. H0w did this happen? 0ur team has found a vulnerability within your site that we were able t0 exploit. After finding the vulnerability we were able t0 get y0ur database credentials and extract y0ur entire database and m0ve the inf0rmati0n to an offshore server. What d0es this mean? We will systematically g0 through a series of steps of t0tally damaging y0ur reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intenti0ns are. Next if there are e-mails f0und they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and y0ur site https://www.inkom.sk was at fault thusly damaging y0ur reputation and having angry customers/ass0ciates with whatever angry cust0mers/associates d0. Lastly any links that y0u have indexed in the search engines will be de-indexed based 0ff of blackhat techniques that we used in the past t0 de-index 0ur targets. H0w do i stop this? We are willing to refrain from destr0ying your site’s reputati0n f0r a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (.16 BTC). Please send the bitcoin to the foll0wing Bitcoin address (Make sure to c0py and paste): 3CGdQmyUmB34gwWF4KGC6upCmfmtiqjuvB once you have paid we will automatically get informed that it was y0ur payment. Please n0te that you have t0 make payment within 5 days after receiving this e-mail or the database leak, e-mails dispatched, and de-index 0f y0ur site WiLL start! How d0 i get Bitcoins? You can easily buy bitcoins via several websites or even 0ffline from a Bitcoin-ATM. What if i don’t pay? if you decide n0t to pay, we will start the attack at the indicated date and uph0ld it until y0u do, there’s no c0unter measure t0 this, y0u will only end up wasting m0re money trying to find a soluti0n. We will c0mpletely destroy your reputation am0ngst g00gle and y0ur customers. This is not a hoax, do not reply t0 this email, don’t try t0 reason or neg0tiate, we will not read any replies. 0nce you have paid we will st0p what we were d0ing and y0u will never hear from us again! Please n0te that Bitcoin is an0nym0us and no one will find 0ut that y0u have complied.
Add Comment