Blogs

Blogs

2 September, 2020
Prudový chránič


Prúdové chrániče sú jedným z najdôležitejších prvkov ochrany pred úrazom či požiarom spôsobeným elektrickým prúdom. V súčasnosti je ich používanie povinné takmer vo všetkých el. okruhoch v domácnosti. V článku vám opíšeme, ako fungujú, prečo sú nenahraditeľné a prečo jeden chránič na celý príbytok nemusí stačiť.


S prúdovým chráničom sa najčastejšie stretnete v rozvodnej skrinke, kde na prvý pohľad pripomína istič. Existujú však aj chrániče, ktoré majú formu adaptéra do zásuvky, prípadne sú integrované priamo v zásuvke.


Základom prúdového chrániča je tzv. súčtový transformátor. Vďaka nemu chránič vie, aké množstvo el. prúdu tečie cez fázový vodič do konkrétneho svetelného alebo zásuvkového okruhu (a tým aj do spotrebiča) a aké množstvo sa mu vracia cez neutrálny pracovný vodič („nulák“) späť. Ak chránič nameria medzi týmito prúdmi veľký rozdiel, znamená to, že nastala jedna z týchto situácií:


Dotýkate sa živej časti el. zariadenia – prúd v tomto prípade tečie cez vaše telo od miesta dotyku živej časti do zeme. Ide o tzv. jednopólový priamy dotyk. Živou časťou môže byť zdierka v zásuvke, súčiastka v spotrebiči s poškodeným ochranným krytom a pod.


Dotýkate sa časti pod napätím a súčasne ochranného vodiča – prúd v tomto prípade tečie cez vaše telo z prvého miesta dotyku na druhé. Pod ochranným vodičom si môžete predstaviť napr. ochranný kolík v zásuvke alebo vodivú kostru elektrospotrebiča, ktorá je s ochranným vodičom spravidla spojená. Ak sa však dotýkate druhou časťou tela neutrálneho pracovného vodiča („nuláka“), chránič nezareaguje, pretože týmto smerom tečie prúd aj pri bežnej prevádzke elektrospotrebičov.


Nastala porucha na zariadení – prúd tečie vplyvom poruchy cez kostru spotrebiča spojenú s ochranným vodičom a nevracia sa cez neutrálny pracovný vodič („nulák“).


Na uvedené situácie zareaguje prúdový chránič prerušením obvodu v prípade, že rozdiel medzi prúdom, ktorý posiela cez fázový vodič a ktorý sa mu vracia cez „nulák“, presiahne jeho menovitú hodnotu.


Na ochranu pred úrazom sa používajú prúdové chrániče s menovitou hodnotou rozdielového prúdu 30 mA a menšie. Ide totiž o hodnoty, ktoré neohrozia život človeka.


6 Comment
Blogs

2 September, 2020
Stupne krytia

Označenie IP vyjadruje stupeň ochrany. Stupeň ochrany krytom alebo krytie alebo skrátene stupeň ochrany alebo nepresne stupeň krytia je odolnosť elektrospotrebiča voči vniknutiu cudzieho telesa či vniknutiu kvapalín. Vyjadruje sa v tzv. IP kóde.

Kód tvoria 2 číslice:

prvé číslo udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov,


nasledujúcich tabuľkách nájdete podrobný prehľad IP označení:


IP (prvé číslo)
Ochrana osôb
Ochrana pred vniknutím pevných cudzích telies
Ochrana zariadenia
Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov
IP 0X
nechránené
nechránené
IP 1X
chrbtom ruky (>50 mm)
veľkých (>50 mm)
IP 2X
prstom (>12 mm, dĺžka 80 mm)
malých (>12,5 mm)
IP 3X
nástrojom (>2,5 mm)
drobných (>2,5 mm)
IP 4X
nástrojom, drôtom (>1 mm)
veľmi drobných (>1 mm)
IP 5X
akoukoľvek pomôckou
prachom
IP 6X
akoukoľvek pomôckou
prachotesné


druhé číslo stupeň krytia pred vniknutím vody

IP (druhé  číslo)
Stupeň ochrany
IP X0
nechránené
IP X1
zvisle padajúce kvapky vody
IP X2
šikmo padajúce kvapky vody
IP X3
kropenie vodou (dážď)
IP X4
proti striekajúcej vode
IP X5
proti tryskajúcej vode
IP X6
proti intenzívne tryskajúcej vode
IP X7
dočasné ponorenie
IP X8
trvalé ponorenie


 


1,689 Comment
Blogs

2 September, 2020
Bezpečnostné zóny v kúpelni.

V kúpeľni je zvýšená vlhkosť, preto pri výbere svietidiel , zásuviek , vypínačov ako aj spotrebičov sa riadíme určitými pravidlami.

 


Podľa stupňa nebezpečnosti, sú rizikové priestory rozdelené do zón pre kúpeľne a sprchové kúty:


  


Zóna 0 


Zahŕňa vnútorné priestory kúpeľnovej vane či sprchovej vaničky - príkladom je podvodné osvetlenie. Povolené je používať prostriedky s nízkym ochranným napätím a to maximálne 12 voltov, ktoré sú povolené pre inštalácia do vnútornej časte vane. Tie musia byť zaradené do skupiny druhu ochrany aspoň IP X7.


 


Zóna 1 


Zahŕňa steny aj strop nad vaňou a sprchovým kútom do výšky upevnenia sprchovej hlavice alebo minimálne do výšky 225 cm od podlahy. Svietidlá musia spĺňať stupeň krytia minimálne IPX5 (ochrana proti tryskajúcej vode). je tu povolené inštalovať niektoré elektrické zariadenia ( ohrievače vody, vírivé vane, svietidlá a iné).


 


Zóna 2 


Zahŕňa steny aj strop okolo zóny 1 až do výšky 3 m od podlahy a 60 cm v horizontálnej osi.


Svietidlá musia spĺňať stupeň ochrany krytím IPX4, vrátane svietidiel umiestnených nad umývadlom. Môžu tu byť inštalované svietidlá, ventilátory, ohrievače vody, sprchové čerpadlá a zariadenia pre vírivé vane. 


 


Zóna 3 


V tejto zóne možno inštalovať silové zásuvky na napätí 230 V s ochranou samočinným odpojením od zdroja, s využitím prúdového chrániča s menovitým vybavovacím prúdom neprevyšujúcim 30 mA. Môžeme inštalovať bežné svietidlá so stupňom ochrany IP20.


 


66 Comment